O KKZ

1 września 2012 r. weszły w życie przepisy wprowadzające zmiany w szkolnictwie zawodowym polegające między innymi na włączeniu w system oświaty kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla osób dorosłych.

KKZ zastąpiły technika dla dorosłych, technika uzupełniające oraz zasadnicze szkoły zawodowe dla dorosłych.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego adresowaną do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Dają możliwość przygotowania się w krótkim czasie do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji.

Dokumenty

KKZ plan nadzoru pedagogicznego 2023/2024

Koszty

Wszystkie kwalifikacyjne kursy zawodowe są BEZPŁATNE.

Nie prowadzimy polityki ukrytych cen i nie pobieramy żadnych opłat dodatkowych.

BEZPŁATNIE wystawiamy wszystkie potrzebne zaświadczenia.

Regulamin

I. PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
Zagadnienia dotyczące kształcenia w formach pozaszkolnych, w tym na kwalifikacyjnych kursach zawodowych zawarte są w następujących aktach prawnych:

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe(Dz.U. z 2019 r., poz. 1148)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r., poz. 316)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół(Dz.U. z 2019 r., poz. 639)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego(Dz. U. z 2019 roku, poz. 991)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego(Dz.U. z 2020 r., poz. 0082)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu(Dz.U. z 2019 r., poz. 391)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych(Dz.U. z 2019 r., poz. 652)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r., poz. 502)

II. FORMA KSZTAŁCENIA
Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest formą kształcenia pozaszkolnego prowadzony w formie skróconego programu nauczania na KKZ uwzględniającą podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji. Kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się zaliczeniem. Osoba, która uzyskała zaliczenie otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, co umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Dyplom wydaje okręgowa komisja egzaminacyjna.

III. SPOSÓB ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA
Kwalifikacyjny kurs zawodowy może być organizowany w trybie zaocznym lub stacjonarnym. Za przebieg i organizację kursu odpowiedzialny jest organizator kształcenia. Organizator dopuszcza możliwość zawieszenia zajęć na określonym kursie kwalifikacji zawodowych z powodu mniejszej ilości słuchaczy tj. poniżej 20 osób. Cele kształcenia i sposoby osiągania uwzględniające możliwość indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości słuchaczy lub uczestników.

IV. REKRUTACJA
Do kursu może przystąpić każdy chętny który ukończył 18 lat bez względu na wykształcenie Osoba chcąca rozpocząć naukę na kwalifikacyjnym kursie zawodowym składa formularz zgłoszeniowy o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy, załączając kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (lekarz medycyny pracy). Znajomość języka obcego w stopniu podstawowym.

V. CZAS TRWANIA KSZTAŁCENIA
Czas trwania kwalifikacyjnego kursu zawodowego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania treści programowych przedmiotów przewidzianych w programie nauczania (uwzględniając podstawę programową kształcenia w ramach kwalifikacji zawodowych).

VI. SPOSÓB UZYSKIWANIA ZALICZENIA
1. W toku realizacji programu kształcenia prowadzi się ocenianie bieżące, rozumiane jako zaliczanie poszczególnych przedmiotów/jednostek modułowych (sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego i praktycznego). Warunki uzyskania zaliczenia ustala osoba prowadząca zajęcia z danego przedmiotu/jednostki modułowej (ustalone wcześniej z wicedyrektorem ds. form pozaszkolnych.

2. Uzyskaniem zaliczenia przez słuchacza jest otrzymanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu wiedzy i umiejętności w formie ustnej, pisemnej lub na odległość przez platformę edukacyjną moodle.e-cku.

Zaliczenia praktyki zawodowej dokonuje kierownik praktycznej nauki zawodu, na podstawie przedstawionego przez słuchacza zaświadczenia o ukończeniu praktyki.

3. Osoba prowadząca zajęcia po zakończonym sprawdzianie wiedzy i umiejętności słuchaczy wypełnia protokół zaliczeniowy i przekazuje go wicedyrektorowi ds. form pozaszkolnych. Na podstawie wypełnionych protokołów wicedyrektor ds. form pozaszkolnych sporządza listę słuchaczy uprawnionych do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie swojej kwalifikacji.

4. Kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się zaliczeniem. Osoba, która uzyskała zaliczenie ze wszystkich przedmiotów/jednostek modułowych otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, co umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

5. Słuchacz kursu może być skreślony z listy uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego w następujących przypadkach:
a) nieobecności nieusprawiedliwionej powyżej 50%,
b) przebywania na zajęciach w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.

Rekrutacja

Na kwalifikacyjny kurs zawodowy może zapisać się osoba dorosła (ukończone 18 lat) bez względu na dotychczasowe wykształcenie (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła zawodowa, szkoła średnia, szkoła wyższa). Ukończenie kursu umożliwi przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji. Po zakończeniu każdej z kwalifikacji, absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Kurs uruchamiany jest przy minimalnej liczbie 20 osób w grupie.

Harmonogram rekrutacji na kwalifikacyjnych kursach zawodowych

(W przypadku chęci wydrukowania harmonogramu rekrutacji, należy najpierw pobrać plik na dysk. W przeciwnym razie może wystąpić problem z czcionką).

Praktyczne uwagi

SYSTEM ORGANIZACJI ZAJĘĆ
• Nasze kursy są bezpłatne.
• Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym - średnio co 2 tygodnie
• Liczba słuchaczy uczestniczących w kursie musi wynosić minimum 20.
• Kurs kończy się zaliczeniem. Osoba, która uzyskała zaliczenie otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu
• Słuchacz, który uzyskał zaświadczenie o ukończeniu KKZ po złożeniu pisemnej deklaracji może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Egzamin przeprowadza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
1. Kwestionariusz o przyjęcie do CKZiU1 w Gdańsku (formularz zgłoszeniowy)
2. Świadectwo ukończenia szkoły.(warunkiem uzyskania tytułu technika jest posiadanie wykształcenia średniego)
3. Kserokopię dowodu osobistego
4. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy
(skierowanie na badania można otrzymać w sekretariacie; honorowane badania od pracodawcy)

Zajęcia odbywają się w naszych dwóch placówkach:
• w Centrum przy ul. Hallera 16/18
• w CKP ul.Sobieskiego92

*dokumenty można dostarczyć drogą e-mailową na adres: kursy@ckziu1.gda.pl
* plan zajęć będzie dostępny TUTAJ

UWAGA:
WARUNKIEM UCZESTNICTWA W KURSIE JEST ZŁOŻENIE KOMPLETU DOKUMENTÓW.
Niekompletne zgłoszenia będą odrzucane.

Strefa słuchacza

Przejdź do Strefy Słuchacza

Ankieta

Ministerstwo Edukacji i Nauki. Ankieta dotycząca badania: Ewaluacja wsparcia pozaszkolnych form kształcenia dorosłych.
Link do ankiety

Kontakt

Sekretariat Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych

telefon: 58 301 64 65
telefon kom.: 537 401 686
e-mail: kursy@ckziu1.gda.pl
pok. A-5, parter

Ze względu na sytuację pandemiczną Sekretariat Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych przyjmuje interesantów w następujących dniach: poniedziałek, wtorek w godzinach 8:00 – 14:00

Nasz adres:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku
al. Gen. Józefa Hallera 16/18
80-426 Gdańsk