Deklaracja dostępności Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku


Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niniejszej placówki.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak
 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Gdańska
 • Adres: ul. Nowe Ogrody 8/12
  80-801 Gdańsk
 • E-mail: umg@gdansk.gda.pl
 • Telefon: 58 5244500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

I budynek przy al. Gen. Hallera 16/18
Dojazd:
Do siedziby CKZiU Nr 1 można dojechać liniami tramwajowymi nr 2, 3, 4, 5, 8, przystanek w odległości ok. 100 m od wejścia do budynku .
Opis budynku:
Przed budynkiem bezpłatne miejsca parkingowe.
Z tyłu budynku ok. 180 miejsc parkingowych bezpłatnych.
Wejście do budynku od strony Al. Gen. J. Hallera:
- wejście główne ( dostosowane dla osób niepełnosprawnych)
- wejście nr 8 od strony parkingu wewnętrznego ( niedostosowane dla osób niepełnosprawnych)
- wejście B głównie dla uczniów i słuchaczy ( niedostosowane dla osób niepełnosprawnych)
Wewnątrz budynku winda dowożąca na wszystkie kondygnacje.

II budynek przy ul. Sobieskiego 92
Dojazd:
Do budynku CKZiU1 przy ul Sobieskiego 92 można dojechać autobusem linii 199
Dokładny rozkład transportu miejskiego na stronie: https://ztm.gda.pl
Ilość miejsc parkingowych na terenie obiektu ograniczona.
Opis budynku:
Budynek położony ok. 50 m od głównej ulicy.
Dwa wejścia do budynku.
Dostępna winda wewnętrzna.
W budynku znajdują się głównie pracownie przedmiotowe oraz zajęć praktycznych.

Informacje dodatkowe Ułatwienia

Pomocy w kontakcie udziela sekretariat, dostępny w godzinach urzędowania pod numerem telefonu 58 301 42 508 oraz adresem e-mail sekretariat@ckziu1.gda.pl.